de vier vormen van dagbesteding

Afhankelijk van de herstelfase en eigen mogelijkheden, verrichten onze cliënten op verschillende manieren zinvolle activiteiten ter vervanging van of als opstap naar school en/of werk. Naast een zinvolle besteding van de dag, biedt dit ontplooiingskansen en draagt het bij aan  herstel. Wij noemen dit dagbesteding of dagactiviteiten. Dagbesteding kent diverse functies, zoals inloop en ontmoeting, belevingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. Het wordt in groepsverband uitgevoerd maar ook in de vorm van individuele plaatsing. De activiteiten vinden plaats in een setting waar alleen mensen met een beperking werken of in een omgeving waar mensen met en zonder aandoening of beperking actief zijn.

Arbeidsmatig

Arbeidsmatige dagbesteding is het met een welomschreven doel leveren van een geringe arbeidsprestatie onder begeleiding. Mogelijk als toeleiding naar (betaald) werk. Het is een investering in eigen kracht, competenties en werknemersvaardigheden, vanuit een veilige, gestructureerde omgeving die dicht tegen een werkelijke werkomgeving aanzit. We spreken van arbeidsmatige dagbesteding als iemand met zijn activiteiten maatschappelijke waarde creëert, zonder dat er sprake is van loonvormende arbeid.

Ontwikkelingsgericht

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding vindt plaats in groepsverband, in de directe woonomgeving of op een specifieke locatie. Het zijn laagdrempelige, structurele en welomschreven activiteiten om mensen die ernstig beperkt zijn als gevolg van een (psychische) aandoening, te ondersteunen in hun energie, sociale vaardigheden en concentratie- en denkvermogen. 

Inloop

Inloop is bedoeld om mensen met een langdurige psychische achtergrond en daarmee samenhangende beperkingen zoals eenzaamheid uit hun isolement te halen. Het is de eerste stap om mensen te laten re-integreren in de maatschappij en een mogelijke opstap naar andere vormen van dagbesteding. Het is een plek om vrijblijvend te ontmoeten en te zijn. De aangeboden activiteiten sluiten aan op iemands belevingswereld en mogelijkheden. Het gaat veelal om recreatieve, sportieve, creatieve en sociaal-culturele activiteiten, zonder enige prestatiedruk en waar positieve beleving voor de deelnemer voorop staat.

Trainingen en cursussen

Trainingen en cursussen worden op onderwerp en doelmatig in groepsverband ingezet ter vervanging, aanvullend en/of ter voorbereiding op het reguliere openbare opleiding/scholingsaanbod. Deze trainingen en cursussen worden gegeven of ondersteund door (GGZ) ervaringsdeskundigen en richten zich op alle levensgebieden. Persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van werk/maatschappelijk herstel en/of arbeidsmatige/ontwikkelingsgerichte dagbesteding staan centraal. Voorbeelden zijn: sociale vaardigheden (SoVa training), Roken de Baas, Herstellen doe jezelf en de lotgenotencontactgroepen.

sitemapdisclaimercolofonsupportprivacy- en cookieverklaring