Zaanstad start pilot om vertrek uit zorgverblijf te verspoedigen

Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Zaanstad gaan nauwer samenwerken om de cliënten die er klaar voor zijn, sneller naar een zelfstandige woning te begeleiden. Op 20 juli starten de partijen, waaronder Leviaan, samen een pilot. Het doel is om de uitstroom te bevorderen van mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen of jeugdzorg, het zogenoemde intramuraal wonen. Denk aan jongeren met een zorgbehoefte, die inmiddels 18+ zijn en zelfstandig willen gaan wonen, maar die het op eigen kracht niet lukt om een woning te krijgen.

Wethouder Songül Mutluer: “We willen onze inwoners perspectief bieden op een goede toekomst, waarin ze zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn. Daarnaast nemen dure verblijfskosten een groot deel van het zorgbudget in. Als mensen zelfstandig kunnen en willen gaan wonen, is het van belang dat dit spoedig verloopt. Ik ben erg blij dat we hierin nog nauwer gaan samenwerken met de zorgaanbieders en woningcorporaties.”

Nauwer samenwerken met concrete afspraken
De pilot is de volgende stap in de samenwerking tussen gemeente Zaanstad, woningcorporaties Eigen Haard, Parteon, Rochdale, WoonZorgNederland, ZVH, en zorginstellingen Leger des Heils, Leviaan, Levvel (voorheen Spirit), Odion en Parnassia. Eerder maakten zij de 10 Zaanse Werkafspraken “Thuis in de wijk”, een uitwerking van het landelijke “Actieprogramma Weer Thuis” van het ministerie van VWS en BZK. De zorginstellingen zullen samen met de cliënt beoordelen welk moment en wat voor huisvesting wenselijk is en regelen ook de urgentieverklaring voor de woning. Han Jetten, Raad van Bestuur Leviaan, namens de zorginstellingen: “De pilot geeft cliënten van onze zorginstellingen perspectief op gewoon wonen als ieder ander en meedoen in de samenleving. Onze medewerkers kijken met cliënten en hun naasten naar de reële mogelijkheden van uitstroom en bepalen zelf, zonder tussenkomst van andere professionals, of de cliënt hiervoor versneld in aanmerking komt. Uniek voor Nederland is dat als iemand zelfstandig kan wonen en hij of zij prima op zijn plek is in de buurt en woning waar hij nu woont, hij of zij niet hoeft te verhuizen. Afgesproken is dat de zorgorganisatie dan een nieuwe woning toegewezen krijgt om vanuit die plek weer nieuwe cliënten te begeleiden. Dat geeft stabiliteit voor cliënten en buurtbewoners.”

De pilot duurt een jaar. In die periode worden ongeveer 50 woningen door de woningcorporaties beschikbaar gesteld. Harry Platte, directeur-bestuurder Parteon, namens de Zaanse corporaties: “Een eigen woning vormt een belangrijke en veilige basis van waaruit een zelfstandig leven kan worden opgebouwd. Door deze cliënten maatwerk te bieden kunnen zij met de benodigde zorg deelnemen aan de maatschappij en werken aan een goed herstel. Fijn dat alle partners hun krachten bundelen om hen verder te helpen.”

De gemeente houdt de regierol voor wat betreft het bewaken, monitoren en evalueren van de pilot. De voortgang en uitvoer zal elk kwartaal met de partijen worden geëvalueerd.

SitemapDisclaimerColofonSupportVoorleesfunctie gebruikenPrivacy- en cookieverklaring